Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 11 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening (KL), tre vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, to udpeges af Dansk Sygeplejeråd, et udpeges af DL/HK Kommunal samt to særligt sagkyndige som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Pr. 1. maj 2018 var det udpegningsår for henholdsvis Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer.

Udpeget af Danske Regioner

 • Stephanie Lose, formand, regionsrådsformand
 • Susanne Lundvald, medlem, regionrådsmedlem
 • Bent Hansen (fratrådt 30. april 2018), formand, regionsrådsformand
 • Henrik Thorup (fratrådt 30. april 2018), medlem, regionsrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Mogens Jespersen, medlem, borgmester

Udpeget af Dansk Sygeplejeråd

 • Grete Christensen, næstformand, formand DSR
 • Dorthe Boe Danbjørg (tiltrådt 13. december 2018), medlem, næstformand i DSR
 • Dorte Steenberg (fratrådt 13. december 2018), medlem, næstformand DSR

Udpeget af DL/HK Kommunal

 • Nathali Degn, medlem, formand DL/HK Kommunal

Udpeget af Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd og DL/HK 

 • Lone Kjærgaard, særlig investeringssagkyndig, finansdirektør
 • Birgitte Tausen, revisionsudvalgsformand, sektionsdirektør – HR, Service og CSR

Generalforsamlingsvalgt

 • Jette Søgaard Nissen, medlem, sygeplejerske
 • Jacob Paludan Truelsen, medlem, sygeplejerske
 • Birgitte Wildt-Andersen, medlem, lægesekretær

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Birgitte Tausen, som fra 1986 til 2018 har været ansat i Lærerstandens Brandforsikring, som er et gensidigt forsikringsselskab. Birgitte Tausen er forsikringsuddannet og videreuddannet på Handelshøjskolen. Birgitte Tausen opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Grete Christensen
 • Susanne Lundvald (fra 5. oktober 2018)
 • Bent Hansen (til 30. april 2018)

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 189.480 kr. og næstformandens honorar er 126.324 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 54.060 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 126.324 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.228 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorarer til Grete Christensen og Dorthe Boe Danbjørg udbetales til DSR.

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.